top of page

Algemene voorwaarden

dd. 1/01/2022

1.  Planthousiast interieurbeplanting – Lieze Stijven KBO nr 0756.462.814

Website: www.planthousiast.com

2.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Planthousiast en op elke
tot stand gekomen overeenkomst met Planthousiast. Alvorens een overeenkomst wordt
gesloten, zijn deze algemene voorwaarden ter hand gesteld aan de afnemer en erkent de
afnemer deze geconsulteerd te hebben hetzij deze vooraf via de website ter kennis  te
hebben  genomen.  Deze algemene voorwaarden liggen op eerste verzoek ook bij
Planthousiast ter inzage en worden  op verzoek ook meegedeeld.

3. Nadat de afnemer bij Planthousiast een bestelling heeft geplaatst, zal Planthousiast de ontvangst van een dergelijke bestelling indien mogelijk zo spoedig mogelijk bevestigen. Indien deze bestelling langs elektronische weg heeft plaatsgevonden, dan zal Planthousiast deze bestelling langs elektronische weg bevestigen. Zonder bevestiging is er nog geen aanvaarde bestelling.

4. Planthousiast streeft ernaar alle bestelde goederen binnen de overeengekomen levertijd te leveren. Goederen en diensten zijn evenwel altijd afhankelijk van beschikbaarheid. Als uw bestelling of een deel van uw bestelling niet kan worden geleverd, zal Planthousiast u hiervan op de hoogte stellen. Wanneer een product of bestelling (deels) niet beschikbaar is, kan Planthousiast een vervangend product van gelijk of hoogwaardiger kwaliteit leveren, of uw bestelling gedeeltelijk leveren mits uw akkoord. Als u het vervangende product niet wenst dient u dit te melden binnen de 2 dagen na de kennisgeving.

5.  Indien het door u bestelde product beschadigd of defect wordt geleverd dient u dit te melden bij de in ontvangstname doch alleszins binnen de 8 uren na levering en dit op straffe van verval. Indien het een onjuist product is, dient dit binnen de 24 uren gemeld te worden bij gebreke waaraan wordt geacht dat het  geleverde product aanvaard is ter vervangingen van het bestelde waarbij Planthousiast de overeenstemmende prijs van het product hanteert bij de afrekening. In geval van een tijdige en gegronde melding zal de klantenservice zorgen voor een creditering, terugbetaling of vervanging. Indien hierbij  goederen geretourneerd worden dienen de goederen in de originele verpakking en in dezelfde staat afgeleverd te worden. De afnemer is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan noodzakelijk om de aard en staat van het product na levering te kunnen controleren.

6. Planthousiast zal zijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat uw bestelling wordt geleverd op het door u gewenste tijdstip zoals opgetekend bij bevestiging van de bestelling. Indien Planthousiast niet in staat is om een bestelling op het  gewenste tijdstip te leveren zal dit zo spoedig mogelijk gemeld worden. Levering gebeurt in regel op adres van Planthousiast. Ingeval levering op externe locatie gevraagd wordt, gebeurt dit op het door u aangegeven adres en dit op het gelijkvloers onder aanrekening van leveringskosten tenzij anders is overeengekomen. Planthousiast aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, voor zover de wet dit toelaat, voor verlies of beschadiging van de goederen indien deze zijn geleverd in overeenstemming met uw leveringsinstructies. 

7. Levende goederen dienen na ontvangst zo  snel mogelijk op de voorziene locatie worden ondergebracht met de noodzakelijke aangepaste temperatuur, (lucht)vochtigheid en licht. Indien er enige twijfel bestaat omtrent de verzorging dient de koper tijdig navraag te doen bij Planthousiast.

8. Planthousiast kan betaling van een voorschot vragen van maximaal 30 % tenzij anders afgesproken. Bestelling wordt verder  in uitvoering genomen na ontvangst van het voorschot.  Indien er vervallen facturen openstaan, dienen deze eerst aangezuiverd te worden alvorens een bestelling wordt uitgevoerd. Verkoop gebeurt onder toepassing van eigendomsvoorbehoud tot op datum van algehele betaling inclusief kosten en rente zo deze verschuldigd zijn.


Indien goederen onjuist geprijsd zijn door een kennelijke fout of verschrijving, hetzij op unit-niveau of als gevolg van een promotionele melding, zal Planthousiast niet verplicht zijn om die goederen te leveren voor deze onjuiste prijs, althans voor zover de klant niet gerechtvaardigd mocht vertrouwen op deze onjuiste prijs. In dergelijke omstandigheden kan Planthousiast u op de hoogte brengen van de correcte prijs en u vragen of u alsnog akkoord gaat met de gewijzigde prijs.


Alle prijzen zijn exclusief leveringskosten buiten het adres van Planthousiast en zijn inclusief BTW volgens het alsdan geldende tarief. Indien er onder vrijstelling van BTW wordt verhandeld is de eindprijs zonder BTW. In het geval dat de toepasselijke  BTW-tarieven wijzigen, zal de gewijzigde heffing worden toegepast. 


Behoudens andere overeenkomst is elke rekening te voldoen binnen de 8 dagen. Als een factuur niet betaald wordt binnen de vervaltermijn worden alle nog niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar en wordt elke verdere transactie afgehandeld mits contante betaling of bewijs van overeenstemmende bankoverschrijving of onherroepelijke e-betaling . Indien een klant nalaat de juiste betaling tijdig door te voeren heeft Planthousiast recht op  een vergoeding voor de administratieve kosten en debiteurenopvolging gelijk aan 10 % van de openstaande factuur met een minimum van 25,00 EUR meer een nalatigheidsrente van 8 % met als  minimum de rente overeenkomstig de Wet inzake betalingsachterstand in handelstransacties (Wet van 02/08/2020). 

 

Planthousiast behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden of verdere levering aan u op te schorten bij wanbetaling. Dit doet geen afbreuk aan andere rechten van Planthousiast. 

9. Voor levende producten is het behoud van de kwaliteit en de groei afhankelijk van een gepaste verzorging en dit op continue wijze.  Op alle waren is de wettelijke garantietermijn van toepassing die waar het wettelijk toegestaan is, wordt herleid tot 1 jaar.  De datum van levering van de producten geldt als ingangsdatum van de garantie. Als een garantieclaim wordt aanvaard dient het product terug bezorgd te worden aan Planthousiast.

 

Planthousiast is zelfs bij een garantieschadegeval niet aansprakelijk voor indirecte schade.   Eventuele kosten ten gevolge van opvolging van klachten die ongefundeerde zijn, zijn  voor rekening van de klant. Tussenkomst in garantie beperkt zich tot vervanging door een gelijkaardige product van eenzelfde prijs onder verrekening van minwaarde die zich eventueel voordoet. Eventuele hardware die samen met een plant werd aangekocht valt niet onder garantie als enkel de plant een gedekte probleem ervaart dat tijdig werd gemeld. Als een probleem wordt ontdekt binnen de garantieperiode dan dient dit onmiddellijk gemeld te worden aan Planthousiast.

 

De gevolgen en de uitbreiding van het probleem door laattijdige kennisgeving blijven  voor rekening van de klant. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op  garantie:

• in geval van schade als gevolg van opzettelijke, verwijtbare of nalatige behandeling en/of verzorging

• bij verkeerd gebruik of slecht onderhoud en Of verzorging;

• bij normale slijtage of veroudering hetzij bij einde normale levensduur als kamerplant;

• indien het product beschadigd is als gevolg van het niet in acht nemen van de instructies voor gebruik en/of verzorging.

 

Planthousiast is niet aansprakelijk voor schade indien er sprake is van eigen schuld, verwijtbaar handelen, roekeloosheid, opzettelijk handelen of andere gedragingen of nalatig handelen aan de zijde van de afnemer voor zover de redelijkheid en billijkheid dit toelaat. 

10. Planthousiast zal redelijke inspanningen doen om de website up to date te houden, maar de verstrekte informatie en specificaties  op de website zijn slechts ter informatie en waar wettelijk toegestaan niet bindend en de informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Foto's op de website kunnen kleine variaties in kleur, vorm en grootte bevatten. Als voor advies of informatie op de website verduidelijking of aanvulling is vereist, raden wij u aan om verdere informatie te vragen. De informatie en adviezen welke u kunt vinden op de website of in andere publicaties van Planthousiast, zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en zijn alleen een weergave van 'best practices'. Planthousiast is niet aansprakelijk voor verlies, schade of letsel die kan ontstaan als gevolg van het volgen van deze hulp, advies of informatie op de website of andere algemene informatiedrager van Planthousiast.

11. Op overeenkomsten tussen Planthousiast en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend door de rechtbank van eerste aanleg Limburg afdeling Tongeren hetzij de Ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Tongeren worden beoordeeld. Voor grensoverschrijdende transacties is enkel  de Belgische rechter bevoegd. De bepalingen van het Weens Koopverdrag en de Verordening Brussel I Bis is niet toepasselijk voor zover er wettelijk van afgezien kan worden.

12. Voor zover enige bepaling van deze voorwaarden als ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar wordt geacht, zal deze worden vervangen door een bepaling die het nauwste aansluit bij de bedoeling van de initiële bepaling en indien zulks niet mogelijk is zal die bepaling niet worden beschouwd als een onderdeel van deze voorwaarden, en zal dit niet van invloed zijn op de afdwingbaarheid van de rest van deze voorwaarden. 

Vraag vrijblijvend een offerte aan
bottom of page